ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਚੀਜਾਂ ਰੱਖ ਲਓ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਚੀਜਾਂ ਰੱਖ ਲਓ

ਅਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਰਿਅਲ ਹਰ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾ ਖਬਰਾ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਰਿਅਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਨਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁ ਆਗਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹ ੜੀ ਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਹ ਮੇ ਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾ ਹੀਦੀ ਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਰਭਾਗ ਵੀ ਸੁਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਦ ਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਅ ਕਤੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਵੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਪੈ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਦੀਇੱ ਜ਼ ਤਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱ ਛਾ ਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ।

ਅਸੀਂ ਜਿਹ ੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ।‌‌ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ ਗਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰ ਟਰ ਵਿਊ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕ ਲਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁ ਸ਼ ਕ ਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ ਲ ਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ ਫ ਲਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌ ਕ ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ

ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰ ਦ ਗੀ ਗ ਰੀ ਬ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿ ਹੀ ਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿ ਅਕ ਤੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ ਵਿਦਿ ਆਰ ਥੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਜਦੂਰ ਵਿਅ ਕਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀ ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿ ਸ਼ ਚਿ ਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅ ਕਤੀ ਦੀ ਤ ਰੱ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅ ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦ ਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿ ਵਰ ਤਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਧੰ ਨ ਵਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧ ਨਵਾਨ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱ ਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣ ਲਗਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਨਵੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਉ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਰਿਅਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆ ਧਾ ਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀ ਹੈ ਅਸੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆ ਦੇਖਣ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *